Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Bohemian-Jewelry: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bohemian-Jewelry en de klant waarop Bohemian-Jewelry deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bohemian-Jewelry, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Bohemian-Jewelry in het aanbod worden genoemd. Bohemian-Jewelry staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. 

Alle producten worden diverse malen gecontroleerd alvorens ze door u worden aangeschaft. Op verlies van steentjes en losse onderdelen wordt geen garantie gegeven! Ondanks het zorgvuldig en goed vervaardigen van deze sieraden kan het voorkomen bijvoorbeeld i.v.m. temperatuurverschillen dat na verloop van tijd door normaal gebruik of door hardhandig gebruik de steentjes loslaten. Hierop wordt geen garantie verleend. Ook op sluitingen/sloten wordt geen garantie verleend. Wij geven ook geen garantie op diefstal of verlies van uw sieraden.

De meeste sieraden zijn gemaakt van een legering van diverse metalen. Ook hebben wij veel sieraden van Tibetaans Zilver. Tibetaans zilver bestaat uit zilver en andere metalen, waaronder koper. Tibetaans zilver is prachtig, het blijft betaalbaar en het is makkelijk in het onderhoud. Onze sieraden blijven ook na lang dragen erg mooi en geven niet af. We hebben tevens de sieraden getest bij mensen die allergiën hebben voor bepaalde metalen en deze mensen kregen geen uitslag.

Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

 

Over de bestelling:

Bohemian-Jewelry levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Bohemian-Jewelry zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

 

Over de levering:

Bohemian-Jewelry doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Bohemian-Jewelry een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Bohemian-Jewelry schriftelijk in gebreke te stellen. Bestelingen worden verstuurd door een erkende vervoerder. De klant betaalt de verzendkosten, mits anders is aangegeven.

Bestelingen worden verstuurd door een erkende vervoerder. De klant betaalt de verzendkosten, mits anders is aangegeven.

 

Over Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Bohemian-Jewelry. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Bohemian-Jewelry verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

 

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Bohemian-Jewelry geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

 

Omruilregeling

Wij vinden tevreden klanten natuurlijk erg belangrijk! Indien u echter onverhoopt niet tevreden bent over het door u bestelde product, of deze past u niet, kunt u gebruik maken van onze omruilregeling. Dit wil zeggen dat u het product aan ons retourneert en een nieuw artikel uitzoekt. Dit artikel zullen wij vervolgens eenmalig gratis bij u afleveren.

De procedure is eenvoudig en als volgt:

Stel Bohemian-Jewelry binnen 7 werkdagen, ingaande op de dag van ontvangst van het artikel, op de hoogte dat u gebruik wilt maken van de omruilregeling. Vermeld de volgende gegevens in uw e -mail:
•  Naam en contactgegevens
•  Order en klantnummer waarop het artikel besteld is
•  Het betreffende product
•  Het vervangende artikel en/of een andere maat die u wenst te bestellen. 


 

Wij accepteren uitsluitend retourzendingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. Het te retourneren artikel moet binnen 5 werkdagen na aanmelding van het retour aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn. U bent niet verplicht een reden van retournering op te geven, echter stellen wij dit wel op prijs. Opgegeven redenen worden gebruikt om onze dienstverlening optimaal te verzorgen en waar nodig te verbeteren.

Artikelen

Het te retourneren artikel moet nog voorzien zijn van labels en in originele verpakking worden geretourneerd en worden niet teruggenomen indien de artikelen:
- gedragen en/of gewassen zijn,
- u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen, 
- u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.


 

Frankeren retourzending

De kosten van het verzenden van de retourzending naar Bohemian-Jewelry komen geheel voor uw eigen rekening, tenzij gezien de aard van de klacht, anders overeengekomen. U dient uw geretourneerde artikelen te allen tijde voldoende te frankeren! Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door ons NIET in ontvangst genomen worden. Retourzending geschieden op eigen risico. Wij raden dan ook aan de retourzending via de pakketservice van TNT-post te laten plaatsvinden.

 

Verwerking van uw retourzending

Uw retourzending zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per email bevestigd worden en u ontvangt dan tevens een bevestiging van uw nieuwe bestelling.

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Bohemain-Jewelry worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.