Algemene voorwaarden

Voorwaarden website-gebruik

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt) beschrijft de voorwaarden waarop u, als gast of een geregistreerde gebruiker, gebruik kunt maken van onze website www.rfxcom.com. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met de site te gebruiken. Door gebruik te maken van onze site, geeft u aan dat u instemt en akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Maak geen gebruik van onze website als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. De web site www.rfxcom.com wordt beheerd door RFXCOM.

 

Toegang tot onze website

De toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, en we behouden ons het recht tot intrekking of wijziging van de service die wij bieden op onze site zonder voorafgaande kennisgeving (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden onze site niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot bepaalde delen van onze site of onze hele site, voor gebruikers die zich bij ons geregistreerd beperken.

Als u een gebruiker identificatiecode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures aanmaakt of aangemaakt heeft, dient u dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen, en deze informatie niet vrij te geven aan derden. We hebben het recht om de identificatiecode of wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, van elke gebruiker uit te schakelen, op elk moment als naar onze mening niet voldaan is aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle noodzakelijke stappen om toegang tot onze site te verkrijgen. U bent ook verantwoordelijk voor alle personen die toegang krijgen tot onze site via uw internetverbinding en dat zij op de hoogte zijn van deze voorwaarden.

 

Ons contract

Wanneer u een bestelling plaatst, krijgt u een e-mail met de bevestiging van de ontvangst van uw bestelling. Deze e-mail is alleen een bevestiging en is geen aanvaarding van uw bestelling. Een overeenkomst tussen ons voor de aankoop van de goederen wordt gevormd zodra wij de bevestiging van uw betaling ontvangen hebben en de bestelling verzonden is.

 

Betaling

Wij accepteren een bankoverschrijving of online PayPal betaling via een beveiligde omgeving. De bedragen worden getoond in Euro's.

 

Prijzen

De prijs van de aangeboden producten is in Euro's en, indien van toepassing, inclusief BTW.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op deze website voorkomen, correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u besteld heeft zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en geven u de mogelijkheid om uw bestelling te bevestigen voor de juiste prijs of te annuleren. Als we niet in staat zijn om in contact met u te komen zullen wij de bestelling annuleren. Als u al betaald heeft voor de goederen, ontvangt u bij deze annulering het volledige bedrag terug.

 

Levering

Levering wordt verzorgd door PostNL. We leveren ook buiten Nederland en de verzendkosten worden berekend bij het afronden van de bestelling. U kunt ervoor kiezen uw bestelling op een alternatief adres te laten leveren. Er is een handtekening voor ontvangst nodig. Als er niemand thuis is om te tekenen kan het handig zijn om de bestelling op het werk of bij een vriend af te laten leveren. Als de bestelling op een alternatief adres afgeleverd wordt en ondertekend door een ander dan de koper, dan wordt de bestelling geacht te zijn afgeleverd en claims voor niet-levering worden niet geaccepteerd. Onze koerier zal proberen op het adres dat u ons verstrekt te leveren en zal een bericht achterlaten als men niet in staat is om de bestelling af te leveren. Als u binnen 5 dagen na de eerste poging tot bezorging, niets regelt om uw bestelling in ontvangst te nemen, zullen de goederen naar ons teruggestuurd worden op uw kosten en betalen wij u de waarde van uw bestelling minus de verzendkosten die wij gemaakt hebben. Indien u wilt dat wij opnieuw leveren worden opnieuw verzendkosten in rekening gebracht.

 

Beschikbaarheid

Alle levertijden zijn schattingen en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Wij zullen u op de hoogte brengen als een product niet op voorraad is.

 

Uw account

Bij gebruik van de website, bent u er voor verantwoordelijk dat uw accountgegevens en wachtwoorden geheim blijven en accepteert u de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en wachtwoord. Als u denkt dat deze informatie bekend is geworden aan iemand anders, of dat uw account wordt misbruikt neem dan onmiddellijk contact met ons op. Bij het registreren van uw gegevens dient u ervoor te zorgen dat de informatie die u ons verstrekt volledig en correct is en dat u ons zo snel mogelijk informeert als uw gegevens gewijzigd of verwijderd moeten worden. RFXCOM behoudt zich het recht voor om gegevens te bewerken of te verwijderen, de toegang tot de website te weigeren of orders te annuleren naar eigen goeddunken. Als we een bestelling annuleren, zal dit zonder kosten voor u zijn, en wordt dit onmiddellijk aan u gemeld.

 

Douane

Levering buiten de Europese Gemeenschap kunnen onderworpen worden aan invoerrechten en belastingen en zullen worden geheven zodra het pakket zijn land van bestemming heeft bereikt. Eventuele douanekosten moeten door u betaald worden, we hebben hier geen controle over en wij weten de hoogte hiervan niet daar het douanebeleid varieert van land tot land. Neem contact op met uw douane-afdeling voor meer informatie en regelgeving.

 

Garantie en conformiteit

RFXCOM garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van RFXCOM producten bedraagt 2 jaar en voor overige producten geldt de fabrieksgarantietermijn.

RFXCOM is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan RFXCOM) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan RFXCOM. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan RFXCOM schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van u door RFXCOM gegrond worden bevonden, zal RFXCOM naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van RFXCOM en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van RFXCOM) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van RFXCOM gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van RFXCOM voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens RFXCOM in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van RFXCOM en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Retourneren

U kunt een artikel retourneren zonder opgaaf van reden. Hiervoor retourneert u het artikel, binnen 14 dagen na de datum waarop u uw bestelling ontvangen heeft. U vraagt per e-mail een RMA-nummer aan. Indien het product onbeschadigd, in originele verpakking en in verkoopbare staat door ons ontvangen is zullen wij het bedrag van het product, minus verzendkosten vergoeden. U regelt het terugsturen en draagt de kosten hiervan. U bent verantwoordelijkheid voor beschadiging of verloren gaan van een teruggestuurd product dat we in dit geval niet compenseren. U draagt de kosten van terugzending van geannuleerde of ongewenste goederen. De goederen moeten aangetekend, goed verpakt en duidelijk gelabeld met uw RMA-nummer teruggestuurd worden naar:

RFXCOM
Onder de Bos 94
8077 TD Hulshorst
Nederland

 

Intellectueel eigendom

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en van het materiaal gepubliceerd. Deze werken zijn beschermd door copyright wetten en verdragen over de hele wereld. Alle rechten zijn voorbehouden.

U mag een kopie afdrukken, en delen downloaden, van elke pagina van onze site voor persoonlijk gebruik.

U moet de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en je mag geen illustraties, foto's, video of audio of afbeeldingen afzonderlijk gebruiken van een begeleidende tekst.

Onze status als de auteur van het materiaal op onze site moet altijd gerespecteerd worden.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder het verkrijgen van een licentie om dit te doen van ons of onze licentiegevers. U krijgt het recht om de software en documenten op onze site alleen te gebruiken met of ten behoeve van RFXCOM producten.

Als u print, kopieert of een deel van onze site download in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt het recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, eventuele kopieën van de materialen die u hebt gemaakt vernietigen of retourneren.

 

Betrouwbaarheid van informatie

Beschrijvingen en andere materialen geplaatst op onze site zijn niet bedoeld als advies waarop een beroep gedaan kan worden. Wij wijzen dan ook alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit enig vertrouwen door elke bezoeker op dergelijke materialen op onze site geplaatst, of door iemand die over de inhoud ervan kan worden geïnformeerd.

Elke RoHS-status informatie is gebaseerd op de eigen gegevens van de fabrikant en doorgegeven in goed vertrouwen, zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

 

Website wijzigingen

Wij streven ernaar om onze site regelmatig bij te werken, en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Als het nodig is, kunnen wij de toegang tot onze site op schorten, of voor onbepaalde tijd sluiten. Informatie op onze site kan verouderd zijn op een gegeven moment, en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

 

Aansprakelijkheid

Informatie op onze site wordt geleverd zonder garanties, voorwaarden of waarborgen over de correctheid. Voor zover toegestaan door de wet zijn wij en derden verbonden met ons uitdrukkelijk uitgesloten van:

  • Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of het recht van het eigen vermogen.
  • Iedere aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze website, een gekoppelde website en informatie hierop gepost, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor:
  • verlies van inkomsten of omzet
  • verlies van zaken
  • verlies van winst of contracten
  • verlies van verwachte besparingen
  • verlies van gegevens
  • verlies van goodwill
  • verspilde management- of kantoortijd; en voor enig ander verlies of schade, van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en of als gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor bedrieglijke voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

RFXCOM HARDWARE EN SOFTWARE IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN DE WERKING VAN KERNCENTRALES, NAVIGATIE OF COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSGELEIDINGSSYSTEMEN, LEVENSONDERSTEUNENDE OF ANDERE APPARATUUR WAARIN EEN FOUT IN DE RFXCOM HARDWARE OF SOFTWARE KAN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL, ERNSTIGE FYSIEKE OF MILIEU SCHADE.

 

Informatie over u en uw bezoeken aan onze website

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacy beleid. Door het gebruik van onze site, gaat u akkoord met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

 

Virussen, hacken en andere bedreigingen

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Je moet geen pogingen doen om onbevoegde toegang tot onze site, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden met onze site te verkrijgen. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

We zullen een dergelijke schending van de relevante wetshandhavingsinstanties melden en wij zullen samenwerken met deze autoriteiten door de bekendmaking van uw identiteit aan hen. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk te eindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden van enig materiaal geplaatst op onze site, of op een gekoppelde website.

 

Link naar onze website

U kunt een link maken naar onze homepage, mits u dit doet op een manier die eerlijk en juridisch is en onze reputatie niet beschadigt of om hiervan te profiteren, maar u moet geen koppeling tot stand brengen op een zodanige wijze dat enige vorm van connectie suggereert, die zonder goedkeuring of bekrachtiging van onze kant er niet is.

Onze site mag niet in een frame zichtbaar worden op een andere site, noch mag u een link naar een deel van onze site maken anders dan de startpagina. We behouden het recht om toestemming voor een link terug te trekken zonder kennisgeving.

Als u gebruik wenst te maken van informatie, om het even welk, op onze site anders dan die hierboven uiteengezet, gelieve uw aanvraag te richten aan: sales@rfxcom.com

 

Links op onze website

Links naar andere sites en bronnen die door derden beheerd worden zijn uitsluitend bedoeld voor uw informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen, en accepteren geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik hier van.

 

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De rechter in Nederland heeft de exclusieve rechtsbevoegdheid over een vordering die voortvloeit uit, of in verband met een bezoek aan onze site maar we behouden ons het recht voor om een procedure tegen u te voeren in uw land van verblijf of elk ander relevant land wegens schending van deze voorwaarden. Op de gebruiksvoorwaarden en alle overeenkomsten is het Nederland recht van toepassing.

 

Trademark

RFXCOM is een handelsmerk van Bertronix.

 

Wijzigingen

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door wijzigingen op deze pagina. U wordt geacht deze pagina regelmatig te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we maakten, omdat ze bindend voor u zijn. Sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen elders gepubliceerd op onze site.

 

Opmerkingen

Indien u opmerkingen heeft over informatie die op onze site is weergegeven, kunt u via e-mail contact opnemen met: sales@rfxcom.com