Candyplaza en Candypoint hanteren de algemene voorwaarden van de Coveg, Centraal Orgaan voor de Voedings- en Genotmiddelenbranche.

Algemene Voorwaarden voor de voedings- en genotsmiddelenbranche,
Vastgesteld door de Stichting Centraal orgaan voor de Voedings- en
Genotsmiddelenbranche (COVEG)
Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 46/1998, evenals
door de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 5204
1.Toepasselijkheid/conversie
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen,
tussen de bij COVEG aangesloten ondernemingen, evenals ondernemingen die
van COVEG toestemming hebben gekregen tot gebruik (hierna aan te duiden als:
"de leverancier") en haar wederpartij, aanbiedingen en toekomstige
(rechts)betrekkingen daaronder begrepen.
1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende
bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij
andere (rechts)betrekkingen.
1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende
karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan
worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel
mogelijk overeenkomstige betekenis toe
zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige
bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.
2.Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
2.1 Iedere aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te
worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand
doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de
uitvoering daarvan maakt.
3.Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten,
vrachtkosten, douanetarieven, verzekeringspremies en andere kosten, die
betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven de leverancier het
recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst
op die grond te ontbinden.4.Levering
4.1 Levering vindt plaats aan het adres van de wederpartij, tenzij anders uitdrukkelijk
is overeengekomen.
4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop
deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem
worden bezorgd. De wederpartij dient voorts te zorgen voor voldoende laad- en
losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Indien
de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie,
instructies dan wel voldoende laad-en losmogelijkheden, noodzakelijk voor de
levering, is de leverancier gerechtigd alle met die aanbieding gepaard gaande
kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
4.3 Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde zaken over op de
wederpartij.
5.Levertijd
5.1 Een door de leverancier opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de
overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties
van derden, op de door die derden verstrekte gegevens. De levertijd geldt als
indicatie en niet als fatale termijn. De leverancier zal zich inspannen de
overeengekomen levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen.
5.2 Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige
schadevergoeding. Evenmin is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden of zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten,
tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de wederpartij in
redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de
overeenkomst in stand laat dan wel zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat
geval is de wederpartij gerechtigd het betreffende gedeelte van de overeenkomst
te ontbinden of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
5.3 De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
6.Deelleveringen
De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt
niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in
gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk
te factureren.
7.Transport/risico
Transport en/of verzending vindt plaats voor rekening en risico van de leverancier.
Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen
vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de
wederpartij van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan
op de wederpartij.8.Verpakking
8.1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking blijft eigendom van de
leverancier. De wederpartij is verplicht het materiaal aan de leverancier terug te
zenden. Terugzending gebeurt voor rekening van de wederpartij.
8.2 De leverancier is gerechtigd voor de terugzending van de verpakking een termijn te
stellen waarbinnen deze dient plaats te vinden.
8.3 De leverancier is verplicht de aan de wederpartij voor gebruik afgestane verpakking
terug te nemen tegen de prijs, waarvoor het de wederpartij in rekening is
gebracht, tenzij aan de wederpartij tenminste drie maanden voor de datum waarop
een andere prijs zal gelden mededeling van deze wijziging is gedaan. Deze
bepaling is niet van toepassing, indien de wederpartij de termijn als genoemd in lid
2 overschrijdt.
9.Eigendomsvoorbehoud (artikel D oude voorwaarden)
9.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de leverancier
totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden
eigendom voor de vorderingen die de leverancier tegen de wederpartij mocht
verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn
verplichtingen jegens de leverancier.
9.2 Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de
wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
9.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander
recht te vestigen.
10.Betaling en zekerheid
10.1 Facturen van de leverancier dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te
worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze. Als datum van
betaling geldt de valutadatum waarop de leverancier de betaling ontvangt.
10.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening,
korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
10.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente
verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een
minimum van de wettelijke rente per jaar.
10.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling
van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij
onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier terzake al heeftgefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier
bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het
recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.
10.5 Ingeval van niet-tijdige betaling worden de wederpartij buitengerechtelijke
incassokosten in rekening gebracht conform het incassotarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten.
10.6 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder
voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan
niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier. Ingeval de
vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de
leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de
tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins
verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de
wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier
zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik
van zijn verrekenings-bevoegdheid.
10.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier
terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te
stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen.
Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn
verplichtingen op te schorten.
10.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet
binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven,
worden al zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.
11.Aansprakelijkheid
11.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden terzake van de
vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de
achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige andere
vorm van schade, waaronder begrepen:
-aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
-indirecte schade;
-gevolgschade;
-schade wegens gederfde winst;
-vertragingsschade;
-schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie
of materialen door de wederpartij;
-schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de
inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
11.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het
factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht.11.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de
wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de
schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.
11.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van
schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete
opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in
rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
11.5 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht
lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de
leverancier geleverde zaken.
11.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de
leverancier op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de
leverancier ten hoogste een bedrag van ¶ 1.000.000,00 verschuldigd per
gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.
12.Gebreken; klachttermijnen; retourzendingen
12.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij
dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst
beantwoordt, te weten:
-of de juiste zaken zijn geleverd;
-of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met
het overeengekomene;
-of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
12.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij
deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.
12.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na aflevering
schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden
aan de leverancier.
12.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum
schriftelijk te melden aan de leverancier.
12.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de
genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen
zijn rechten. Het recht van de wederpartij op vergoeding of vervanging van
geleverde zaken vervalt indien de zaken waarover klachten bestaan zijn verwerkt,
bewerkt of niet goed zijn opgeslagen dan wel indien de houdbaarheid van de
desbetreffende zaken is verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend.
12.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst
beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.12.7 Retourzendingen worden na toestemming van de leverancier verricht
. Retourzendingen, die zonder toestemming van de leverancier worden verricht,
houdt de leverancier voor rekening en risico van de wederpartij tot zijn beschikking.
13.Ontbinding overeenkomst
13.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een
overeenkomst met de leverancier voldoet, evenals in geval van faillissement,
surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of
liquidatie van diens bedrijf, is de leverancier, na de wederpartij schriftelijk in
gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder
toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die
gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben
terstond volledig opeisbaar.
13.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn verplichtingen uit een
overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij
blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor
rekening van de leverancier komen, waaronder ook gerekend worden
omstandigheden die in artikel 14 worden genoemd, is de leverancier gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.
14.Overmacht
14.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de
overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming
onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in
andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen of politieke
stakingen in het bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het
totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten,
niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de
leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand,
overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
14.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet verplicht tot
enige schadevergoeding.
15.Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het
Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de competentie
van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van
de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende of
verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of verblijfplaats
van de wederpartij.