Algemene voorwaarden

 

Koopovereenkomst samengevat

Alle producten in onze webwinkel zijn onderhevig aan prijsveranderingen. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Op het moment dat een klant op de "Bestelling plaatsen" klikt, gaat de klant een koopovereenkomst aan. De klant ontvangt een bestellingsbevestiging na aankoop. Bij betalingsmethode 'Vooruitbetalen' dient de klant het totale verschuldigd bedrag binnen 14 dagen te overmaken naar:

 

Bankgegevens (in NL):

Naam bank: Rabobank

IBAN: NL76RABO0138615470

BIC: RABONL2U

Rekeninghouder: Chinaturel Import Export B.V.

 

Bankgegevens (in DE):

Naam bank: Deutsche Bank Emmerich, Germany

IBAN: DE78 3247 0024 0142 4993 00

BIC: DEUTDEDB324

Rekeninghouder: Chinaturel Import Export B.V.

Onder vermelding van naam, klantnummer en bestelnummer.

 

Retentie

De geleverde goederen blijven eigendom van Chinaturel Import Export B.V. totdat de betaling(en) is (zijn) voldaan.

 

Annulering van bestelling

Onze producten zijn bestemd voor medische doeleinden.
Om hygiënische redenen kunnen de gekochte producten NIET teruggestuurd mogen worden.

 

Leveringskosten

Leveringskosten worden per 26 kg, of per volume van 1/8 m³ berekend, afhankelijk van welk het eerst bereikt is.

 

 

----------------------------------------------------- LANGE VERSIE ---------------------------------------------------------

Algemene Voorwaarden

 

Bij bestelling via Chinaturel Import Export B.V. (webwinkel: www.chinaturel.eu) of contante aankopen gelden de volgende algemene voorwaarden:

 

1. Toepasselijkheid

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van Chinaturel Import Export B.V. en op alle met Chinaturel Import Export B.V. aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Chinaturel Import Export B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 Chinaturel Import Export B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.5 Door het gebruik van de internetsite van Chinaturel Import Export B.V. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.6 Chinaturel Import Export B.V. is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen en webacties van Chinaturel Import Export B.V. zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Chinaturel Import Export B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De klant en Chinaturel Import Export B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Chinaturel Import Export B.V. gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Chinaturel Import Export B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Prijzen en betalingen

 

3.1 Alle door Chinaturel Import Export B.V. vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, exclusief 21% BTW en exclusief normale Verzend- en Administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. De hoogte van de normale Verzend- en Administratiekosten staan op de betreffende internetsite vermeld.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 Chinaturel Import Export B.V. kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: - Via iDEAL. - Betaling vooraf en achteraf op de bankrekening; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten over op de bankrekening van Chinaturel Import Export B.V.

3.6 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen. Wij stellen het overigens op prijs als u een bericht stuurt indien u de bestelling wilt laten vervallen.

 

4. Levering

 

4.1 Chinaturel Import Export B.V. heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: - Bij betaling vooraf, ook bij betaling via iDEAL, versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als vaste termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is of er zal een oplossing worden aangeboden. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden

4.5 Leveringskosten worden per 26 kg, of per volume van 1/8 m³ berekend. Afhankelijk welk het eerst bereikt is.

 

5. Eigendomsrecht

 

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Chinaturel Import Export B.V. verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Chinaturel Import Export B.V. aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Chinaturel Import Export B.V. zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

6. Ruilen en herroepingsrecht

 

6.1 Onze producten zijn bestemd voor medische doeleinden. Om hygiënische redenen kunnen de gekochte producten NIET teruggestuurd mogen worden.

 

7. Garantie en aansprakelijkheid

 

7.1 Chinaturel Import Export B.V. geeft een maand garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Chinaturel Import Export B.V.

7.2 Chinaturel Import Export B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Chinaturel Import Export B.V. Chinaturel Import Export B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Chinaturel Import Export B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat Chinaturel Import Export B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Chinaturel Import Export B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

8. Overmacht

 

8.1 In geval van overmacht is Chinaturel Import Export B.V. niet gehouden haar verplichtingen tegen de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegen de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

9. Intellectueel eigendom

 

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Chinaturel Import Export B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Chinaturel Import Export B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

10. Persoonsgegevens

 

10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Chinaturel Import Export B.V. vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: - Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres - Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site - Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2 Chinaturel Import Export B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 Chinaturel Import Export B.V. verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

12 Diversen

 

12.1 Wanneer door Chinaturel Import Export B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Chinaturel Import Export B.V. deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

条款和条件

 

 - - 删节版  - -

(扩展版仅提供荷兰语版本。)

 

购买合同

 

所有价格如有更改,恕不另行通知。条款和条件适用。

客户从下订单开始就签订销售协议。购买完成后,客户会收到订单确认。使用预付款付款方式时,客户有义务在14天内转帐:

 

银行详细信息(NL):

银行名称:Rabobank

IBANNL76RABO0138615470

BIC / SwiftRABONL2U

账户名称:Chinaturel Import Export B.V.

 

 

银行详细信息(在DE中):

银行名称:Deutsche Bank EmmerichGermany

IBANDE78 3247 0024 0142 4993 00

BIC / SwiftDEUTDEDB324

账户名称:Chinaturel Import Export B.V.

 

请提供您的公司名称,客户编号和订单编号。

 

保留

 

交付的货物仍然是Chinaturel Import Export B.V.的财产,直到付款满足为止。

 

 

订单取消

 

我们的产品用于医疗目的。

出于卫生原因,购买的产品不能退回

 

 

运输成本

交货成本按每26公斤或每体积1/8立方米计算,具体取决于首先达到的数量。