Algemene voorwaarden

 

Algem. verkoopvorwaarden van Tenniskraus
 
 

Tenniskraus

gevestigd te Grubbenvorst    / Gemeente Horst aan de Maas

 KvK nummer:        12027311  Venlo

BTW nr:                   NL075263361B01

 

           Iban: NL71 INGB 0008252084

           Bic:    INGBNL2A

zelf afhalen alleen na telef.afspraak mogelijk

077-3744113077-3744113077-3744113077-3744113

of: 06-1888522006-18885220

 

Tenniskraus / Kraus Tennis stelt zich niet aansprakelijk voor overtredingen ten aanzien van het merkenrecht. Tenniskraus / Kraus Tennis  is alleen detaillist en geen producent van de artikelen uit het assortiment. Mochten er producten in het assortiment zijn die verdacht zijn van schending van het merkenrecht, dan horen wij dit graag en zullen het dan onderzoeken. Als daar aanleiding voor is, dan zal dit betreffende product direct uit de verkoop gehaald worden. 

 

MEEST GESTELDE VRAGEN

 

 • Hoe kan ik contact opnemen met Klantenservice?
 • Wat als mijn bestelling niet binnen de opgegeven levertijd bezorgd is?
 • Wat zijn de verzendkosten?
 • Kan ik mijn bestelling annuleren?
 • Kan ik mijn bestelling retour sturen?
 • Kan ik mijn bestelling ook inruilen?
 • Kan ik een kopie van mijn rekening aanvragen?
 • Hoe kan ik mijn bestelling betalen?
 • Heb ik garantie?
 • Privacy Policy

  Hoe kan ik contact opnemen met Klantenservice?


 • Via “E-Mail” kunt u contact opnemen met Klantenservice via het E-Mail formulier en heeft u snel bericht terug. U kunt ook bellen. Klantenservice is altijd telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur. Het telefoonnummer is 077-3744113077-3744113077-3744113077-3744113).

  Wat als mijn bestelling niet binnen de opgegeven levertijd bezorgd is?


 • Als u de bestelling niet binnen de indicatieve levertijd ontvangen heeft, kunt u het beste nog een paar dagen wachten. Heeft u uw bestelling daarna nog steeds niet ontvangen, ga dan naar “E-mail“ of “Contact” op de site om contact met ons op te nemen. Vergeet niet uw bestel- en klantnummer te vermelden. Wij kunnen u dan sneller van dienst zijn.

  Wat zijn de verzendkosten?


 • Onze verzendkosten bedragen minimaal € 7.50 per bestelling. U kunt uw bestelling annuleren  in uw bestelstatus. Zodra deze is verdwenen, kunt u de bestelling eventueel nog retour sturen. Ga naar vraag 5: ‘Kan ik mijn bestelling retour sturen?’ voor meer informatie over het retour sturen van artikelen.

  Kan ik mijn bestelling retour sturen?


 • U kunt uw bestelling retouren, mits van tevoren telef.afgesproken, binnen 7 werkdagen teruggestuurd en vergezeld van de originele factuur/pakbon.
  Wij accepteren geen postzendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn. Artikelen kunt u retour sturen naar het volgende adres.

   Kraus Tennis      Ericaplein 81     5971 GJ Grubbenvorst

 • Kan ik mijn bestelling ook inruilen?


 • U kunt uw bestelling inruilen, mits binnen 7 werkdagen teruggestuurd en vergezeld van de originele factuur/pakbon. Ook verwachten wij dan een begeleidende brief met de gecorigeerde bestelling(en).
  Wij accepteren geen postzendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn. Artikelen kunt u retour sturen naar het volgende adres,

 • Kraus Tennis      Ericaplein 81     5971 GJ Grubbenvorst 

 • Kan ik een kopie van mijn rekening aanvragen?
  Ja, een exacte kopie van uw rekening kan altijd aangevraagd worden.

 • Hoe kan ik mijn bestelling betalen?
  Bij de optie betalen wordt uitgebreid uitgelegd hoe u uw bestelling kunt betalen.

 

 • Heb ik garantie?
  U heeft fabrieksgarantie. Deze geld voor de periode die bij het betreffende product behoord. Normaal 1 jaar


   

   

  INHOUDSOPGAVE:
   

  1 TOEPASSELIJKHEID   ……………………………………………………………    
  2 AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN   ………………..          
  3 PRIJZEN   ……………………………………………………………………………    
  4 LEVERTIJD / LEVERING   ………………………………………………………
  5 TRANSPORT EN RISICO   ………………………………………………………
  6 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN EIGENDOMSOVERGANG   …………..   

  7 OPZEGGING BEËINDIGING OVEREENKOMST   …………………………   

  8 BETALINGSCONDITIES   ……………………………………………………….          
  9 CREDIT NOTA’S EN COMPENSATIE   ……………………………………….          
  10 AANSPRAKELIJKHEID   ………………………………………………………
  11 GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJKHEID   …………….. 

   

   

  1 TOEPASSELIJKHEID

  1. Onderstaande voorwaarden van TENNISKRAUS zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen en offertes, gesloten overeenkomsten c.q. verleende opdrachten.

  2. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon die met TENNISKRAUS een overeenkomst wenst af te sluiten, respectievelijk heeft afgesloten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigden en rechtverkrijgende(n).

  3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door TENNISKRAUS schriftelijk met afnemer zijn overeengekomen.

  4. Indien afnemer een maal van het bestaan van deze voorwaarden op de hoogte is gesteld, worden later aangegane overeenkomsten geacht onder deze voorwaarden te zijn aangegaan.

  5. Indien TENNISKRAUS bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met afnemer heeft gemaakt, kan afnemer zich bij latere overeenkomsten daar nooit op beroepen.

  2 AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

  1. Alle door TENNISKRAUS gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook gedaan - daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen / offertes - zijn geheel vrijblijvend.

  2. De eventueel bij offerte verstrekte monsters dienen als voorbeeld, zodat afnemer aan die specificaties geen rechten kan ontlenen. Eventuele wijzigingen, in welke vorm dan ook, alleen dan en mits schriftelijk of per telefax overeengekomen tussen afnemer en TENNISKRAUS.

  3. Een overeenkomst tussen TENNISKRAUS en afnemer komt eerst tot stand indien en nadat een order schriftelijk of per telefax door TENNISKRAUS is bevestigd.

  4. TENNISKRAUS streeft naar een zo groot mogelijke juistheid en duidelijkheid van de omschrijving(en), in woord en schrift, van het(de) ter verkoop aan geboden goed(eren), zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit onjuiste of onvolledige omschrijving(en) of andere schade te aanvaarden.

  5. Een(de) goed(eren) wordt(en) verkocht in de toestand waarin het zich op het tijdstip van de aanbieding / offerte/ verkoop bevindt(en) en / of op basis van monster, tekening, omschrijving of anders overeengekomen beschrijving tussen afnemer en TENNISKRAUS.

  6. De afnemer / koper wordt geacht het(de) door hem gekochte goed(eren) vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht. TENNISKRAUS adviseert afnemer in deze eerstens het(de) goed(eren) aan deskundigen ter onderzoek aan te bieden, teneinde enige discussie na afname te vermijden.

  7. Op eventueel door TENNISKRAUS gemonteerde / geassembleerde en / of samengestelde goed(eren) kan door afnemer geen recht worden ontleend op functioneren en / of werkzaamheid.

  8. In samenspraak tussen afnemer en TENNISKRAUS kan (kunnen) een (de) goed(eren) boven een factuurbedrag (netto exclusief BTW) van € 500,= franco geleverd worden, mits dien afnemer zich binnen het Nederlandse landsgebied / rechtsgebied bevind.

  9. Eventueel overeengekomen garantie verplichtingen van TENNISKRAUS aan afnemer zijn alleen dan van toepassing mits schriftelijk overeengekomen tussen TENNISKRAUS en afnemer.

   

  3 PRIJZEN

  1. Alle prijzen zijn in Euro’s en gelden inclusief BTW (tenzij anders door TENNISKRAUS vermeld).

  2. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, zijn niet bij de prijs inbegrepen eventuele externe kosten, zoals transport -, emballage-, montage -, assemblage -, verzendkosten, etc. Laatst vermelde kosten zijn onverminderd voor rekening en risico van afnemer.

  3. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door welke oorzaak ook een stijging ondergaan sinds de datum van aanbieding, is TENNISKRAUS gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

  4. De door de Nederlandse overheid opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, na aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst / offerte ingevoerd of verhoogd kunnen aan de afnemer worden doorberekend behoudens in gevallen waarin wettelijk verbod dit verhindert.

   

  4 LEVERTIJD / LEVERING

  1. Opgaven van leveringsdata worden bij benadering vastgesteld (eventueel in overleg met de afnemer) en binden TENNISKRAUS niet.

  2. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft afnemer geen recht tot het vorderen van schade vergoeding in welke vorm dan ook, tot niet - aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enigerlei verplichting van de afnemer uit de overeenkomst.

  3. Aan de leveringsplicht van TENNISKRAUS zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van het(de) goed(eren). Het ontvangstbewijs strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet afname komen reiskosten, transportkosten, opslagkosten, wettelijk verschuldigde rentekosten, gerechtelijke kosten en andere eventueel door TENNISKRAUS te maken kosten voor rekening van afnemer.

  4. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de leveringsopdracht niet tijdig door afnemer aan TENNISKRAUS ter beschikking zijn gesteld, wordt de leveringsdata in ieder geval met die termijn opgeschort of zoveel meer als TENNISKRAUS billijk acht gegeven de dan geldende omstandigheden.

  5. Het is TENNISKRAUS toegestaan verkochte goed(eren) in gedeelten te leveren. Indien het(de) goed(eren) in gedeelten worden geleverd, is TENNISKRAUS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

   

  5 TRANSPORT EN RISICO

  1. De levering geschiedt op kosten van en voor risico van de afnemer. Het risico geldt ook wanneer franco levering  is overeengekomen op het moment van de overgave van het(de) goed(eren) aan de expediteur of de vrachtrijder en in ieder geval op zijn laatst bij het verlaten van het pand van TENNISKRAUS.

  2. De wijze van verzending en verpakking geschiedt naar goed dunken van TENNISKRAUS, waarbij TENNISKRAUS er naar streeft met de eventuele wensen van afnemer rekening te houden.

  3. Eventuele verzekering(en), in welke vorm dan ook, van de zending geschiedt op wens en voorrekening van afnemer.

   

  6 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN EIGENDOMSOVERGANG

  1. Tot op het tijdstip waarop afnemer aan al zijn betalings -, uit welke hoofde dan ook, en andere verplichtingen heeft voldaan blijft(en) al(le) goed(eren) eigendom van TENNISKRAUS.

  2. Afnemer is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat alle verplichtingen jegens TENNISKRAUS zijn voldaan.

  3. Wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7.1 voordoet, is TENNISKRAUS gerechtigd het geleverde terug te nemen. Afnemer verleent TENNISKRAUS hiertoe onherroepelijke machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan afnemer een opeisbare boete van € 500,= per dag verbeurt.

  4. Ingeval TENNISKRAUS het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst conform het bepaalde in artikel 7.1 ontbonden.

  5. Afnemer is verplicht TENNISKRAUS direct mondeling / per telefax en schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door TENNISKRAUS geleverde, voor zover dat (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7.1 voordoet. Mocht later blijken, dat afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15 % van het door hem aan TENNISKRAUS verschuldigde bedrag (exclusief BTW), met een minimum van € 500,=.

   

   

  7 OPZEGGING BEËINDIGING OVEREENKOMST

  1. TENNISKRAUS behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met afnemer onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigden, indien afnemer:

  A. in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, faillissement aanvraagt, een betalings onmacht meldt, dan wel onder curatele / bewind wordt gesteld.

  B. enige (betalings ) verplichting(en) uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

  C. een besluit neemt tot liquidatie en / of stilleggen en / of beëindiging van zijn onderneming.

  2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en is TENNISKRAUS daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en / of rente.

  3. De post “winstderving” bedraagt tenminste 15 % van de overeengekomen prijs met een minimum van € 500,= ( exclusief BTW ) behoudens tegen bewijs; de post “gederfde rente”zal de hoogte hebben van de wettelijke rente.

   

   

  8 BETALINGSCONDITIES

  1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder aftrek van enige kosten.

  2. In geval van overschrijding van de betalings termijn is TENNISKRAUS gerechtigd vanaf het verval datum een wettelijke en een vertragingsrente te berekenen van 4 % boven de wettelijke rente.

  3. Bij niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen van de overeenkomst, door afnemer, zijn alle kosten daardoor ontstaan, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden nu voor als dan vastgesteld op de incassokosten die volgens gebruikelijk tarief in de Nederlandse advocatuur verschuldigd zijn in incassokosten.

   

  9 CREDIT NOTA’S EN COMPENSATIE

  1. Eventuele credit nota’s worden met de eerst volgende factuur verrekend.

  2. Compensatie van facturen is slechts dan toegestaan indien TENNISKRAUS hiertoe schriftelijk toestemming verleent.

   

  10 AANSPRAKELIJKHEID

  1. TENNISKRAUS is nimmer verplicht tot vergoeding van schade door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij een wettelijke regeling anders bepaalt.

  2. De aansprakelijkheid van TENNISKRAUS uit hoofde van de met afnemer gesloten overeenkomst is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst / aanbieding / offerte / verkoop, exclusief BTW.

   

   

   

   

  11 GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJKHEID

  1. Op deze algemene voorwaarden en rechtsbetrekkingen, die ter zake van de aanbieding / offerte / overeenkomst / verkoop ontstaan is het Nederlandse recht van toepassing.

  2. De Arrondissementsrechtbank te Venlo is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit de aanbieding / offerte / overeenkomst / verkoop voortvloeiende.

   

   


 
You'll need Skype CreditFree via Skype