Condicions

Condicions generals de la contractació i ús del portal

 
1. FINALITAT I ÀMBIT D'APLICACIÓ
 
Les presents estipulacions tenen com a finalitat regular l'ús dels serveis de venda electrònica dels diferents béns i serveis oferts per CROMOZONA VALÈNCIA, SL companyia mercantil que opera per Internet des de la pàgina web www.cromozona.com venent als seus clients productes de perruqueria, bellesa i productes anàlegs relacionats o no amb els mateixos.
Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina www.cromozona.com estan obligats a conèixer i acceptar. Als efectes únicament de les presents condicions generals, l'expressió "usuari" comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web www.cromozona.com, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d'Internet.
Els serveis oferts per CROMOZONA VALÈNCIA SL en aquesta web es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. CROMOZONA VALÈNCIA SL es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, aplicant les noves que acordi des del moment de la publicació en la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.
Aquestes Condicions Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l'eficàcia opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s'especificaran, tot això de conformitat amb que preveu l'art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l'autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. A tots els efectes s'entendrà que l'usuari accepta les condicions i regles d'ús aquí relacionades des del moment en el qual realitza una comanda.
CROMOZONA VALÈNCIA SL fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en la web www.cromozona.com de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de CROMOZONA VALÈNCIA SL, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, CROMOZONA VALÈNCIA SL li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.
Els continguts del web www cromozona.com podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre la naturalesa d'alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. CROMOZONA VALÈNCIA SL no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per www.cromozona.com. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o importadors d'aquests productes.
El client entén que CROMOZONA VALÈNCIA SL és un mer intermediari entre ell i aquest fabricant o distribuïdor.
 
2. IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL
 
CROMOZONA VALÈNCIA SL, amb domicili social en PL. XUQUER, 4, 46021 DE VALÈNCIA, amb C.I.F. B97185250 i inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 7194, Llibre 4497, Foli 111, Secció 8, Full V83786, presta els seus serveis de venda electrònica per Internet a la seva pàgina web www.cromozona.com. Podeu contactar a través de l'esmentada direcció oa través del correu electrónicoo cromozona@cromozona.com
El domicili a efectes de reclamacions correspondrà amb l'indicat com a domicili social de l'empresa.
 
3. OBJECTE
 
Les presents Condicions Generals regulen la contractació de productes i serveis oferts per CROMOZONA VALÈNCIA SL i la publicitat dirigida als seus clients / usuaris, tot això a través de la seva pàgina web, així com els drets i obligacions de les parts derivats de les operacions de compravenda concertades entre els mateixos.
 
4. CONDICIONS LEGALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI I RESPONSABILITAT
 
CROMOZONA VALENCIA SL, en compliment del que disposa l'art. 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, a través de la seva pàgina web i de les presents Condicions Generals, possibilita l'accés per mitjans electrònics de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de la seva raó social (dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions), així com a les dades del client, d'accés exclusiu al mateix, que estiguin en poder de l'empresa.
 
5. CONDICIONS D'ACCÉS DE L'USUARI / CLIENT
 
L'usuari de la pàgina web www.cromozona.com tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa, si bé CROMOZONA VALÈNCIA SL es reserva el dret a restringir l'accés a informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.
La informació pública continguda en la pàgina web www.cromozona.com referida tant a la companyia CROMOZONA VALÈNCIA SL com a les marques, productes, logotips, etc ... de les empreses distribuïdores i fabricants dels productes i serveis oferts es troben protegides per les disposicions legals sobre propietat intel · lectual i industrial, pel que no s'autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client alienes a la finalitat publicitària de seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de CROMOZONA VALÈNCIA SL, del fabricant del producte o del titular de marques i logotips, en els termes que preveu l'apartat 15 sobre Drets de Propietat Industrial i Intel · lectual.
Per poder realitzar comandes a la pàgina web www.cromozona.com, cada client proporcionarà CROMOZONA VALENCIA SL de forma voluntària i sota la seva responsabilitat les seves dades de caràcter personal.
Totes les dades de caràcter personal proporcionades pels clients de forma fraudulenta o falsa poden ser considerats com a delicte de falsedat de documents mercantils.
CROMOZONA VALÈNCIA SL podrà oferir al client un sistema de registre personal a través d'un correu electrònic i una contrasenya (password) per facilitar al client futures operacions de compra. En aquest cas, el client podrà designar al seu criteri la contrasenya desitjada.
El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la seva pròpia contrasenya d'accés. CROMOZONA VALÈNCIA SL queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del incorrecte ús o negligència per part del client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d'accés.
 
6. PREUS
 
Els preus dels productes exposats a la pàgina web de CROMOZONA, NO inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si s'escau, sigui procedent aplicar. Aquest inpost s'aplicarà en la cistella de la compra si procedeix aplicar-lo.
CROMOZONA VALÈNCIA SL es reserva en cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.
CROMOZONA VALÈNCIA SL fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en la web c www.cromozona.com de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de CROMOZONA VALÈNCIA SL, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, CROMOZONA VALÈNCIA SL li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.
En els enviaments a Ceuta, Melilla, Balears i Canàries que es realitzen per Correus, en alguns casos Correus sol · licita el pagament un mínim de 12 euros en concepte de "despeses de despatx d'importació" a més de l'impost local corresponent. Aquest pagament no depèn de CROMOZONA VALÈNCIA SL pel que per més informació el client ha de contactar amb Correus o amb la delegació del govern de la seva província.
 
7. PRODUCTES I SERVEIS
 
En el moment de formalització de la comanda a través del web www.cromozona.com s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts. CROMOZONA VALÈNCIA SL emmagatzemarà electrònicament les dades de la comanda.
El compromís adquirit per CROMOZONA VALÈNCIA SL de venda i lliurament dels productes oferts queda supeditat a l'estoc del producte anunciat ja la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, pel que CROMOZONA VALÈNCIA SL, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals de multipedido interactiu o aquelles altres que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades per aquest, sense que procedeixi a favor de cap de les parts cap indemnització en concepte d'incompliment de contracte, dany emergent o lucre cessant.
 
8. FORMA DE PAGAMENT
 
S'estableixen les següents formes de pagament:
- Contra lliurament. El client abonarà l'import en el moment de rebre la mercaderia.
- PayPal. Medi electrònic que permet el pagament mitjançant compte de Paypal o targeta de crèdit.
- Redsys. Passarel·la de pagament bancària per a targetes de crèdit
 
9. TERMINIS DE LLIURAMENT
 
Els terminis de entreguen que figuren en els productes són orientatius. Excepte errors tècnics dels nostres sistemes, els productes que es troben en estoc i el comanda es confirmi i validi abans de les 14 hores de Dilluns a Divendres s'enviaran el mateix dia i es lliuraran al següent dia laborable a través d'empresa de missatgeria (en Península). S'entendrà una comanda com a confirmat i validat s'hagi validat el pagament (en el cas de formes de pagament per banc o targeta de crèdit).
Els enviaments a Ceuta, Melilla i Canàries es realitzen per CORREOS i es processen de forma diferent als enviaments a la Península, pel que habitualment s'enviaran al dia següent laborable de quan es va confirmar i validar la comanda. Els terminis de lliurament varien de 3 a 15 dies. Depenent de la mida / pes del paquet, és possible que CORREUS no el porti a l'adreça d'enviament i s'hagi de recollir a l'oficina de CORREOS.
 
10. LLOC I FORMA DE LLIURAMENT
 
La mercaderia es troba en tot moment coberta contra riscos de transport, pèrdua i manipulació i serà lliurada a l'adreça designada en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol · licitat pel client podrà generar despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa del comprador. La mercaderia es lliurarà al client per empresa de transports, juntament amb albarà en el qual es consignaran les dades que permetin identificar el client, la comanda, el total a pagar (només per a les comandes en la modalitat de pagament contra lliurament) i el nombre de paquets que componen l'enviament. Les comandes d'embalums grans (més d'un metre en qualsevol dels seus costats) es lliuraran a peu de carrer pel que no s'apujaran en ascensors o per les escales. En els enviaments realitzats per CORREOS, depenent de la mida / pes del paquet, és possible que CORREUS no el porti a l'adreça d'enviament i s'hagi de recollir a l'oficina de CORREOS.
La despesa d'enviament en una comanda sufraga una part d'un únic enviament a la destinació que s'indiqui en realitzar la comanda. Un cop enviat la comanda no és possible canviar l'adreça de lliurament. Si l'empresa de missatgeria intenta el lliurament de la comanda i el client està absent no es tornarà a intentar el lliurament fins que no es contacti amb l'empresa de missatgeria. Si l'empresa de missatgeria intenta lliurament de la comanda per segona vegada i el client està absent novament, el client haurà de recollir la seva comanda pels seus mitjans a l'adreça que correspongui a la delegació de l'empresa de missatgeria que tingui el paquet.
El cas de verificar el client en el moment del lliurament errors en la mercaderia rebuda o que aquesta es trobi visiblement danyada, ha de consignar aquestes circumstàncies en l'albarà del transportista i posar en coneixement aquests fets a CROMOZONA VALENCIA SL en un termini inferior a 24 hores trucant al número d'atenció al client de www.cromozona.com o bé al enviant un correu electrònic a cromozona@cromozona.com. En tot cas el client ha de verificar que la mercaderia hagi estat lliurada en perfecte estat. Les reclamacions posteriors a les 24 hores després del lliurament no seran acceptades.
La mercaderia que no hagi pogut ser lliurada en un termini de set dies laborals des de la sortida de la mateixa de les instal · lacions de CROMOZONA VALÈNCIA SL per causa no imputable al venedor serà retornada al mateix, restituint les quantitats pagades en cas de comandes en la modalitat de prepagament a excepció de les despeses d'enviament originals així com les despeses d'enviament fins als nostres magatzems.
 
11. GARANTIA DELS PRODUCTES
 
Els productes subministrats per CROMOZONA VALÈNCIA SL estan garantits a partir de la data de la recepció del producte contra qualsevol defecte de fabricació o muntatge.
Els productes subministrats per CROMOZONA VALÈNCIA SL són principalment d'ús professional destinats a empreses i professionals, de manera que la garantia ve estipulada pel fabricant en el document de garantia que inclou en cada producte al qual s'aplica, podent variar el termini de garantia entre 6 i 24 mesos.
L'enviament a CROMOZONA d'un producte defectuós en període de garantia serà a càrrec del client.
Tots els productes elèctrics que CROMOZONA VALÈNCIA SL subministra es comproven abans de ser enviats.
La garantia dels productes subministrats per CROMOZONA VALÈNCIA SL s'aplica única i exclusivament als propis productes.
Si un client remetés a CROMOZONA VALENCIA SL un aparell elèctric amb un problema no cobert per la garantia del fabricant, el client hauria d'abonar 30 euros perquè CROMOZONA VALÈNCIA SL s'ho tornés (en concepte de despeses de recollida, manipulació i enviament), independentment del cost de la reparació (en el cas que el client accepti el cost de la mateixa).
 
12. DRETS DEL CLIENT
 
Confidencialitat i seguretat de les dades personals del client de conformitat amb el que estableix la legislació espanyola vigent sobre protecció de dades.
No difusió, transmissió o publicació de les dades dels clients sense el seu consentiment.
No rebre correus electrònics promocionals ni publicitaris en cas d'haver rebutjat.
Consultar, modificar i eliminar les dades personals del client que constin a la base de dades de CROMOZONA VALÈNCIA SL a petició del client, tot això d'acord amb el que disposa l'apartat "Política de privacitat".
Accedir gratuïtament a les seccions obertes de la pàgina web de CROMOZONA VALÈNCIA SL
Conèixer en cada moment l'estat de tramitació de la comanda efectuada.
 
Devolucions
 
El client tindrà dret a la revocació de la comanda sol · licitat en un termini de quinze dies des de la recepció del mateix, prèvia comunicació a CROMOZONA VALÈNCIA SL. En cas d'exercitar el present dret de desistiment, seran per compte del client les despeses de devolució i els desperfectes soferts pel producte o mercaderia.
El dret a devolució no s'aplicarà a aquells productes personalitzats o que per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de devolució.
CROMOZONA VALÈNCIA SL acceptarà únicament un mínim desgast del producte a causa exclusivament a la seva prova per prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva sense alterar les condicions del producte en el moment del lliurament. En casos d'ús excessiu del bé no s'acceptarà la seva devolució.
Per realitzar una devolució el client ha de tenir en compte el següent:
- No s'admeten devolucions en productes d'ús personal o íntim per qüestions d'higiene donada la naturalesa dels mateixos.
- No s'abonaran les despeses d'enviament per a la recepció original de la comanda a l'adreça facilitada pel client, independentment que el client.
- El producte a retornar ha d'estar en el seu estat original, sense haver estat utilitzat o manipulat, i ha darribar en perfectes condicions i en el seu embalatge original, incloent garanties, etiquetes i instruccions d'ús. El cost de l'enviament fins als nostres magatzems va a càrrec del client.
Així, al total a retornar es descomptaran la despesa del primer enviament i el cost de tramitació administrativa i enviament fins als nostres magatzems.
En tots els casos, la devolució de l'import es realitzarà a un número de compte bancari de la persona que va realitzar la comanda en un termini màxim de 5 dies des de la recepció del producte en els nostres magatzems.
 
 
13. OBLIGACIONS DE L'USUARI / CLIENT
 
Conservar les seves claus personals amb la deguda diligència.
Facilitar CROMOZONA VALÈNCIA SL dades personals i de contacte verídics.
Utilitzar la informació publicada per CROMOZONA VALÈNCIA SL exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.
No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per CROMOZONA VALÈNCIA SL en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.
Utilitzar fidelment el servei de compres facilitat per CROMOZONA VALÈNCIA SL en la seva pàgina web, abstenint-se de manipular els continguts de la seva pàgina web, o interferir en els seus mitjans informàtics a través de virus o altres conductes prohibides en Dret.
Respectar el pacte de compra un cop acceptada la comanda, amb l'oportú pagament del preu concertat.
 
14. DRETS CROMOZONA VALÈNCIA SL
 
Conservar, modificar o suspendre la seva web sense previ avís.
Modificar el preu de les ofertes.
Rebutjar comandes per falta d'existències o impagament del client.
Rebutjar comandes per comportaments il · lícits dels clients, o per qualsevol altre motiu, per prevenir possibles fraus.
Rebutjar l'accés a les eines informàtiques a clients en cas d'incompliment d'aquestes condicions.
Percebre l'import de les compres del client acceptada la transacció.
Reservar el domini i conservar la plena propietat de l'article fins al íntegre pagament per part del client.
Reservar el dret d'efectuar sortejos de béns o serveis a la seva pàgina web.
 
15. DRETS DE PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL
 
Els drets relatius a la propietat industrial i intel · lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, ..., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts en la pàgina web www.cromozona.com són propietat de CROMOZONA VALÈNCIA SL o de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts. Per tant estan subjectes a drets de propietat intel · lectual i industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.
Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent CROMOZONA VALÈNCIA SL, o, si escau, de l'empresa majorista o del fabricant del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, copiar, distribuir, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d'una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts.
L'accés als serveis subministrats no suposa per part CROMOZONA VALÈNCIA SL renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel · lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel · lectual i industrial del titular d'aquests drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.
La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel · lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il · lícita o que transgredeixi la moralitat, l'honor o la intimitat, correspondrà exclusivament a l'usuari, eximint en tot cas a CROMOZONA VALENCIA SL de qualsevol responsabilitat que es derivi d'aquestes conductes.
 
16. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
 
La responsabilitat civil de CROMOZONA VALÈNCIA SL pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a CROMOZONA VALENCIA SL per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits, així com possibles errors, lentitud d'accés o errors en l'accés al web, incloent pèrdues de dades, o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a www.cromozona.com
 
17. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT
 
CROMOZONA VALÈNCIA SL garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients. Totes les operacions de pagament on-line, en el cas que es produeixin, es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades davant intents de violació per tercers.
CROMOZONA VALÈNCIA SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitades pels nostres clients a CROMOZONA VALÈNCIA SL o als seus empleats, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de CROMOZONA VALÈNCIA SL. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients de www.cromozona.com poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a CROMOZONA VALÈNCIA SL, Pl Xuquer, 4 46021 de València o enviant un missatge a cromozona@cromozona.com.
 
18. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
 
Les compravendes realitzades amb CROMOZONA VALÈNCIA SL es sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el dels Jutjats o Tribunals de València (Espanya) sempre que no hi hagi alguna disposició legal que ho prohibeixi.
 
19. NUL · LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
 
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul · la o ineficaç, aquesta nul · litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada