Comentaris legals

Adreça cromozona valencia sl

 

Pl. Xúquer, 4
46021 Valencia
España
Telèfon 963629231
Persona de contacte Emili Gómez
Correu electrònic cromozona@cromozona.com

Registre mercantil: Registre Mercantil de Valencia, Tom 7194, Llibre 4497, Foli 111, Secció 8, Folio V83786

Identificació fiscal
Identificador fiscal: ES B97185250