Algemene voorwaarden


Bamboe-web.nl is een onderdeel van De Molen Groenvoorziening, wij zijn lid van de VHG. Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners. 


ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

A. De ondernemer: de ondernemer werkzaam in de groene ruimte, natuurlijk of rechtspersoon, die

deelnemer is in Stichting Groenkeur (Groenkeur) en/of lid is van de Vereniging van Hoveniers en

Groenvoorzieners (VHG) en actief is in de navolgende werkzaamheden:

1 Het uitvoeren van werkzaamheden voor consumenten ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud

van tuinen en overige groene ruimte voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met

bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens

door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

2 Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor onder punt 1 genoemde werkzaamheden.

3 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering

van deze werkzaamheden.

B. Materialen


1 Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig

hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.

2 Zand, grond, teelaarde en compost.

3 Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de

ondernemer vallen.

C. Consument

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of

bedrijf - aan een ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren

van zaken, als onder A omschreven.

D. Aanneemsom

Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen

tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW.

E. Regiewerk

Alle werkzaamheden als bedoeld onder A welke niet vallen onder die zoals onder D omschreven

en die tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen, inclusief BTW.

F. Uurloon

De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één

persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat

de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar

en van het werk.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering

van werk en/of koop en verkoop door deelnemers in Groenkeur of van leden van de VHG

aan de consument.

2. De ondernemer verplicht zich deze algemene voorwaarden gelijktijdig met de offerte aan de consument

te verstrekken. De algemene voorwaarden zijn te downloaden van de website van

Groenkeur en van de VHG.

ARTIKEL 3 - DE OFFERTE/HET AANBOD

1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen

van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument

de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.

2. De ondernemer brengt de offerte schriftelijk uit.

3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst,

tenzij uit de offerte anders blijkt.

4. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief

prijsvorming op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte

informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van

de offerte door de consument mogelijk te maken. Verder bevat de offerte de (werk)tekeningen en

berekeningen, alsmede de geldigheidsduur van de offerte en het aanspreekpunt.

5. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de intellectuele

eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.

Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd

andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van

zijn rechten.

6. Het is de consument verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten

berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te

stellen zonder toestemming van de ondernemer.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de consument de voorbereidings-, ontwerp- en

tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het

doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering

van zaken wordt gegeven.

8. In de offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het

moment van oplevering is.

9. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de

uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor

de werkzaamheden worden verricht;

b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren

(o.a. het uurtarief van mensen, machines en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

10. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd.

11. De offerte vermeldt de betalingsvoorwaarden en de betalingsregeling.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van regiewerk en/of van koop of

verkoop alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van

het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk.

2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de consument de offerte voor akkoord tekent en deze

vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 30 dagen na offertedatum.

3. a. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.

b. De leden 1, 2 en 3a zijn vervolgens opnieuw van toepassing.

4. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment

dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt

begonnen.

5. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen,

offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.

6. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren

omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen.

ARTIKEL 5 - PRIJSWIJZIGINGEN

1. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet alsmede uit de CAO voortvloeien worden doorberekend

aan de consument.

ARTIKEL 6 - WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

1. Wijzigingen in de overeenkomst waaronder afwijkingen van de algemene consumentenvoorwaarden

in een individueel geval dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als

aanvulling op de aanvaarde offerte.

2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk

beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te

voren worden geoffreerd en na akkoord worden uitgevoerd.

ARTIKEL 7 - LEVERANTIES

1. Alle leveranties welke door de ondernemer geschieden, worden – voorzover deze geen onderdeel

vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in

rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of

aanbrengen.

2. De ondernemer staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig

de omschrijving in de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op

een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderingsen/

of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan

gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte

levende materialen wordt door de ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen,

ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel

sprake is van overmacht. In die gevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het

betreffende goed door de ondernemer worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalpercentage

wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs van het/de relevante geleverde product(

en).

4. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge van

weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder

dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten

zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat

de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn

oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

ARTIKEL 8 - OPLEVERING

1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer schriftelijk aan de consument

heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd

beschouwd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande

dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt

beschouwd. Ten aanzien van levend materiaal vindt een tweede oplevering plaats.

ARTIKEL 9 - TRANSPORTRISICO’S

1. Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10 - BETALING/NIET-TIJDIGE BETALING

1. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking

wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en

de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

4. De consument is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De

ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de consument

alsnog de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR DE DEELNEMERS AANGESLOTEN

BIJ STICHTING GROENKEUR EN LEDEN VAN DE VERENIGING VAN HOVENIERS EN

GROENVOORZIENERS

5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken

van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is

gelijk aan de wettelijke rente.

6. Aan personen in dienst van de ondernemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben,

kan niet bevrijdend worden betaald.

7. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten naar redelijkheid

voor rekening van de consument. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de

eventuele proceskosten.

8. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor

onbepaalde tijd op te schorten.

9. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige

betaling komen ten laste van de consument.

ARTIKEL 11 - AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL

1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de ondernemer

binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle

medewerkers die geen procuratie hebben.

ARTIKEL 12 - MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

1. Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt:

a. De ondernemer zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de

afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.

b. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de consument.

ARTIKEL 13 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de

ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking

of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op

de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot

zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd

is en zal worden.

ARTIKEL 14 - ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders

is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van de overeenkomst kan door

beide partijen alleen geschieden per aangetekende brief gericht aan de wederpartij en met inachtneming

van een opzegtermijn van drie maanden.

ARTIKEL 15 - OVERMACHT

1. Een tekortkoming kan de ondernemer of de consument niet worden toegerekend indien zij niet

te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvatting voor zijn rekening komt. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zullen

de consument en de ondernemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende

periode.

2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer

de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende

werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten

hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer

onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende

uitvoering.

ARTIKEL 16 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming

van de ondernemer, vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene

of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op

enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de consument aan de rechtverkrijgenden

te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte

gedeelte van het werk, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de

ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde

berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

2. Bij overlijden van de consument zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel

niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede

van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De vordering tot betaling

van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de consument

in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn

ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op zaken van de consument

wordt gelegd en bij overlijden van de consument.

3. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te

schorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, alsmede in geval de consument

een aanvraag tot surséance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID

1. a. De ondernemer is aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de

overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt

toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen

van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. De ondernemer is niet

aansprakelijk voor indirecte schade.

b. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan

de consument het volgende: Indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de

consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument binnen

twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke

waarvan de consument geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid

bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de consument op het

ontvangstbewijs te worden aangetekend.

c. Op de consument rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te

treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

2. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene consumentenvoorwaarden

omschreven, een beroep is gedaan.

3. De ondernemer is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor

schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal

1.000.000,— per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien

de consument een hogere aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient dit in de uitnodiging

tot de uitbreng van de offerte te worden bepaald. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan


2.500.000,— worden gesteld. De ondernemer sluit hiertoe voor vermeld bedrag een aansprakelijkheidsverzekering

af voor bedrijven of beroepen.

4. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer

indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de

consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt

welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of

beperking van de schade had kunnen leiden.

5. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar

handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/

grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de

bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.

7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig

in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.


ARTIKEL 18 - KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden door de ondernemer uitsluitend in behandeling

genomen indien:

1. Het aankoopbewijs kan worden overgelegd, waaruit blijkt dat de zaken ook daadwerkelijk bij de

betreffende ondernemer zijn gekocht.

2. Volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt schriftelijk overgelegd.

3. Ingeval van zichtbare gebreken: de klacht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aantoonbaar is

ingediend.

4. Ingeval van onzichtbare gebreken: de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen nadat

de consument het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch

niet later dan vier weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering

van werkzaamheden of de levering van goederen, volledig en duidelijk omschreven bij

de ondernemer zijn ingediend.

5. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten terzake

verliest.

6. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door

een onafhankelijke derde te laten onderzoeken.

7. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk

indien de consument niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van

uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

ARTIKEL 19 - GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van

overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel

door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie

Groen, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de

consument zijn klacht eerst, overeenkomstig art. 18, bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil schriftelijk

bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer

aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de

Geschillencommissie, moet deze de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of

hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken

van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar

geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.

De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege

van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van

geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 20 - NAKOMINGSGARANTIE

1. Groenkeur of de VHG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar deelnemers/

leden indien de ondernemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop

volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending

hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan. Deze garantstelling betreft een door

Groenkeur of de VHG uit te keren bedrag van maximaal 20.000,— tegen cessie van de vordering van consument. Bij bedragen groter dan 20.000,— per geschil, keert

Groenkeur of de VHG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van
20.000,— uit aan de consument. Voor het meerdere wordt de consument aangeboden

om zijn vordering aan Groenkeur of de VHG te cederen, waarna Groenkeur of de VHG de betaling

daarvan zo nodig in rechte zal vragen.


ARTIKEL 21 - SLOTBEPALING

1. Deze algemene voorwaarden van de VHG en Groenkeur zijn totstandgekomen in juni 2005 in

overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

(CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juli 2005. Groenkeur en/of

de VHG zullen deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de

Consumentenbond.

2. Vastgesteld door het bestuur van Groenkeur alsmede door de ledenraad van de VHG en gedeponeerd

bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980.

juli 2005, versie 1