Algemene voorwaarden


1. ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP:


De Solarshop staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen.

1.1. De Solarshop geeft bij normaal gebruik gedurende 6 maanden na aankoop garantie op geleverde artikelen, tenzij anders staat aangegeven. De garantie kan alleen worden gegeven als u ook het aankoopbewijs van dit artikel kunt overleggen.

1.2. Wijzingen in referentie, serienummers en of aankoopdatum maken het garantiebewijs ongeldig.

1.3. De Solarshop stelt zich niet aansprakelijk voor software dat bij een artikel wordt meegeleverd. Alle schade die hieruit voorvloeit valt buiten de garantie van De Solarshop.

1.4. Alle prijsopgaven en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten zijn alleen dan bindend na een opdrachtbevestiging.

1.5. Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van De Solarshop dan geldt dit als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.

1.6. Diverse producten hebben een 'on-site' garantie. Dit houdt in dat u zélf contact op kunt nemen met de desbetreffende fabrikant.

1.7. De geplaatste afbeeldingen kunnen niet overeenkomen met het geboden product zoals dat omschreven staat. Hier vallen geen rechten aan te ontlenen.

2. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

2.1. De geleverde zaken blijven eigendom van De Solarshop totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan alle vorderingen die betrekking hebben of de geleverde of nog te leveren zaken, inclusief overeenkomst verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, in eigendom over te dragen, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of op andere wijze tot zekerheid te geven ten behoeve van derden.

2.2. Ingeval de wederpartij nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens De Solarshop of in geval de wederpartij in staat van faillissement geraakt of liquideert of een schuldregeling aangaat met haar crediteuren of enige stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende binnen een periode van 30 aaneengesloten dagen ophoudt zaken te doen, dan is De Solarshop gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst goederen terug te nemen.

3. SOFTWARE: De solarshop accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van apparatuur vanwege softwarefouten, besturingsfouten in software en of compatibiliteit met apparatuur elders gekocht dan bij De Solarshop

4. REPARATIE AFHANDELING: 4.1. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan De Solarshop verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van De Solarshop zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen.

4.2. Op gerepareerde artikelen wordt één maand garantie verstrekt.

4.3. Gebreken die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, vallen, verkeerde netspanning of blikseminslag vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt tevens wanneer u binnen de garantietermijn het artikel zelf repareert of door derden laat repareren.

4.4. Eventuele te maken verzendkosten of andere kosten zijn voor rekening van de koper. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet in ontvangst genomen.

4.5. Gerepareerde of een vervangend artikel worden uitsluitend afgestaan wanneer u een reparatiebon kunt overhandigen. Indien het artikel opgestuurd dient te worden, geldt het PTT-verzendformulier als ons bewijs van afgifte.

4.6. Indien door De Solarshop geconstateerd wordt dat het te repareren artikel NIET defect is, maar dat de oorzaak van het niet goed functioneren van het artikel door andere oorzaken te verwijten valt, zal De Solarshop zowel onderzoekskosten als gemaakte arbeidskosten, verzendkosten en eventuele overige kosten in rekening brengen bij de klant.

4.7. U heeft een defect product. (geen D.O.A.) Carry-in garantie. De Solarshop geeft op het gehele assortiment een garantie periode van 6 maanden. ( carry-in ) Carry-in-garantie houdt in dat u er zelf zorg voor moet dragen dat een defect artikel in het bezit komt van de leverancier. (De Solarshop) Voor retour zendingen houdt dit mede in dat u de risico's en kosten draagt. Het is mogelijk wanneer u met de TPG-Post verzendt een pakket te laten verzekeren tegen schade en /of diefstal.

4.9. U heeft een defect product ontvangen? ( D.O.A.) Het kan voorkomen dat u een D.O.A. aantreft, wat betekent Dead On Arrival. Een D.O.A. is een artikel wat defect is /gaat binnen één week na aankoop. Er is dan geen ruiling voor een ander artikel mogelijk. Het artikel dient tevens binnen dezelfde periode van 1 week weer in het bezit te zijn van De Solarshop. Wanneer er twijfel bestaat dat het product inderdaad een D.O.A. is, dan kunt u contact opnemen met De Solarshop. U kunt het artikel, samen met een kopie van de aankoopnota en een ingevuld RMA direct aan ons retour zenden. Het artikel moet degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons retour gezonden worden. Wanneer dit niet het geval is, zal de aangeboden zending niet worden geaccepteerd.

4.10. Onsite-garantie. Er zijn verschillende fabrikanten waar een on-site garantie op geldt. On-site garantie houdt in dat wanneer er een gebrek of defect zich voordoet, u dit direct af kunt handelen met de fabrikant. Een voordeel van on-site-garantie is de snellere afhandeling.

4.11. U heeft spijt van de aankoop. In dit geval kunt u zich beroepen op de Wet kopen op afstand. U dient het artikel binnen zeven werkdagen aan De Solarshop te retourneren. Het artikel dient in zijn ongeopende, onbeschadigde verpakking te zitten. (dus ongebruikt te zijn.) De gemaakte verzendkosten voor de bestelling, zijn voor u rekening. Bovenstaande is niet van toepassing op producten die speciaal zijn samengesteld voor u. Deze producten kunnen na aankoop niet meer terug genomen worden.

5. OFFERTES: 5.1. Alle door De Solarshop verstrekte offertes zijn vrijblijvend.

5.2. De Solarshop zal alleen onderdelen gebruiken die zijn genoemd in de offerte. Indien er aan het uitvoeren van deze opdracht door omstandigheden toch wijzigingen nodig zijn zal De Solarshop de koper hiervan tijdig op de hoogte stellen.

5.3. Bij aanvaarding van een offerte door de koper, behoudt De Solarshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 4 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal De Solarshop dit mondeling of schriftelijk aan de koper bekend maken.

5.4. Mondelinge toezeggingen of afspraken verbinden de verkoper slechts nadat dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

5.5. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

5.6. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat De Solarshop na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij De Solarshop een termijn van minimaal 10 werkdagen zal worden gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.

5.7. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens De Solarshop. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van De Solarshop of haar leidinggevend personeel óf indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

5.8. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6. BETALING:

6.1. Betaling dient zonder enige korting of compensatie hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze bepaling geldt eveneens in geval de goederen op afroep of in gedeelten worden geleverd en van elke levering een factuur wordt gezonden.

6.2. Indien de koper/opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is koper/opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in gebreke en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. Bovendien hebben wij vervolgens het recht vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen van 1% per maand of gedeelte van een maand waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

6.3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door ons moeten worden gemaakt om tot incasso van de door koper/opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, komen voor rekening van koper/opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00

6.4. Na betaling zal de bestelling in behandeld worden genomen.

6.5 Alle prijzen op de site zijn incl BTW en excl leveringskosten, de prijs is en blijft geldig tot dat deze op de site word gewijzigd.

7. OVERMACHT:

7.1. Ten alle tijde zijn wij gerechtigd om, in afwijking van het bepaalde in art. 6 lid 1 aan ons ter beoordeling liggende gevallen van de koper/opdrachtgever te verlangen dat hij vooruit betaald of naar ons genoegen zekerheid stelt.

7.2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat wij deswege tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

8. ANNULERING EN WIJZIGING:

8.1. Voor annulering van een opdracht is onze toestemming vereist. Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht zijn alle door ons terzake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 20% der hoofdsom aan ons te voldoen i.g.v. speciaal voor opdrachtgever bestelde producten en minimaal 10% i.g.v. andere producten, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.

8.2. Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving komende van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.